• Kwaliteitsstatuut GGZ

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

 

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam praktijk: Psychiatriepraktijk Vreys Naam regiebehandelaar: Tina Vreys
E-mailadres: psychiater@vreys.nl
Website: www.vreys.nl
BIG-registraties: 6905288860
Overige kwalificaties
Basisopleiding: geneeskunde
AGB-code praktijk: 03095283
AGB-code persoonlijk: 03069393

2. Werkzaam in
de gespecialiseerde-ggz

3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm): stemmingsstoornissen angststoornissen en trauma adhd slaapstoornissen persoonlijkheidsstoornissen cluster c diagnostiek van alle psychiatrische stoornissen, in het bijzonder ontwikkelingsproblematiek behandeling met medicatie, emdr, schemafocused psychotherapie

4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden: Tina Vreys, BIG 6905288860

5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en).
Collegapsychologen en -psychotherapeuten ggz-instellingen.
Ziekenhuizen.

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met: Kobussen en Partners, psychologenpraktijk Silver, psychologenpraktijk Stardoc, huisartsenpraktijk Huisartsen Teteringen Praktijk van Waterschoot, psychologenpraktijk St Elisabeth ziekenhuis, Tilburg Amphia Ziekenhuis, Breda.

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: Wanneer cognitieve therapie eerste keus is en geen medicatie nodig is dan doorverwijzen naar Kobussen en partners of silver Wanneer specifieke begeleiding rondom autisme wordt gevraagd, anders dan diagnostiek of medicatie, doorverwijzen naar praktijk van waterschoot wanneer psychoeducatie adhd nodig is doorverwijzen naar kobussen en partners of praktijk van waterschoot wanneer ambulante begeleiding onvoldoende is en opname geindiceerd dan doorverwijzen naar ziekenhuis in Tilburg of Breda wanneer niet-psychiatrische oorzaken van de klachten worden vermoed verder onderzoek dmv neuropsychologische testen, beeldvorming, iq wordt verwezen naar de ziekenhuizen of kubussen en partners

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst): Patienten kunnen altijd terecht op de huisartsenpost buiten kantoortijden. Bij crisisgevoelige patienten wordt een vooraanmelding gedaan bij de crisisdienst, de patient moet dan wel eerst de huisartsenpost contacteren maar kan aangeven dat de de crisisdienst reeds op de hoogte is.

5e. Er zijn geen specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH. omdat de crisisdienst dit afgehouden heeft, zij willen liever casusgebonden werken en geen vaste afspraken

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: VGZ Zilveren Kruis, DSW, Friesland, Multizorg

7. Behandeltarieven
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Zie ook www.nvvp.net

9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij de Nederlandse vereniging voor Psychiatrie (www.nvvp.net)

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij de Regionale klachtencommissie zorginstellingen breda e.o.

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij Dr de Kroon of Dr Bonroy
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten

 

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose. Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.vreys.nl

12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
De aanmelding kan telefonisch of via mail, de patient communiceert rechtstreeks met Dr Vreys. Wanneer een verwijzing van de huisarts aanwezig is wordt gestreefd naar het maken van een eerste afspraak binnen 4 weken.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid)

13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door: Dr. Tina Vreys,gespecialiseerde ggz: Kwalificatie Omschrijving 0329 Psychiater

13b. Er zijn geen andere betrokkenen bij het diagnostisch proces,, tenzij er een aanvraag bij een andere instantie gedaan wordt in het geval van iq test, neuropsychologisch onderzoek, beeldvorming ed

14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt).

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
Na de intakefase wordt besloten of er overgegaan wordt tot behandeling. Indien dat zo is wordt een behandelplan vastgesteld, waarin diagnose, behandeling, behandelduur en behandelfrequente worden toegelicht. De behandeling wordt een eerste keer geevalueerd na drie maanden. Zo nodig wordt het behandelplan aangepast.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Voor de intake vindt een eerste meting plaats via ROM. Afhankelijk van de diagnose en de behandelvorm worden extra vragenlijsten afgenomen aan het begin van de behandeling. Die worden na 3, 6 en 9 maanden herhaald om het effect van de behandeling te toetsen. Zo nodig wordt het behandelplan bijgestuurd.

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG).
Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: 3, 6 en 9 maanden is er een toetsing van de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling.

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
Na een jaar via een clienttevredenheidslijst van telepsy.

15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt

16. Omgang met patiënt gegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle)

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS

 

III. Ondertekening

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld